Kiterjesztett AUTO26 Garancia PLUS

Különös Biztosítási Feltételek gépjárművek mechanikus és elektromos meghibásodására 36 hónapra, 10.000 km/év futásteljesítményre, 100.000Ft önrésszel.

BIZTOSÍTOTT ALKATRÉSZEK

A jelen biztosítás fedezetet nyújt a Biztosított Gépjárművek váratlanul és előre nem láthatóan bekövetkezett mechanikus vagy elektromos meghibásodására, amely az alábbiakban felsorolt Biztosított Alkatrészek elromlásából vagy meghibásodásából ered, és amely a normál funkciók hirtelen leállását eredményezi, és ezen funkciók helyreállításához javítás vagy a hibás alkatrész cseréje szükséges.

 • Motor: Minden belső kenéssel működő alkatrész
 • Sebességváltómű: Manuális, Automata vagy Fokozatmentes Automata Váltóművek (CVT): Minden belső kenéssel rendelkező alkatrész
 • Differenciálmű: Minden belső kenés alatt álló alkatrész
 • Üzemi anyagok: Üzemi folyadékok és szűrök kizárólag abban az esetben tartoznak a Garancia fedezete alá, ha azok cseréje egy a Biztosított Alkatrész hibájából vált szükségessé.
 • Burkolatok, fedelek: A burkolatok szintén kizárólag abban az esetben tartoznak a Garancia fedezet alá, ha azok cseréje egy Biztosított Alkatrész hibájából vált szükségessé.

Autómentő szolgáltatás: Amennyiben a Biztosított Gépjármú egy Biztosított Alkatrész hibájából válik mozgásképtelenné, a Biztosított gépjármű a legközelebbi Feljogosított szerelőhöz történő szállítás költsége 50 000 Ft erejéig beszámításba kerül a meghibásodásból eredő maximálisan kifizetendő biztosítási szolgáltatás összegébe.

KIZÁRÁSOK

Az Általános Feltételek 6. pontjában felsorolt kizárásokon kívül az alábbi esetekben nem fizethető biztosítási szolgáltatás:

Motor meghibásodásai:

 • Kenő és szürőanyagok, koromtalanítás, elégett vagy elvékonyodott szelepek és szelepházak amik a mindennapi használat során vagy nem a gyártó által ajánlott üzemanyag használata miatt koptak el, úgy mint a többi külön nem említett alkatrész
 • A hengerfej, valamint a korom lerakodások eltávolítása következtében megrongálódott hengerfej
 • Minden egyéb a motor külső és belső alkotóeleme, hétköznapi kopás és használatból eredő meghibásodások

Sebességváltómű meghibásodásai

 • Minden olyan alkatrész, ami nincs külön említve, elégetett alkatrészek és hétköznapi használatból eredő meghibásodások
 • Tengelykapcsoló csúszása, ami nem hiba következtében keletkezik
 • Minden külső tengely kapcsolódási pont, beállítók, mágnes szelepek, kenőanyagok külső szivárgása, és minden olyan alkatrész, ami külön nem került említésre, beleértve a szerelési és olaj tömítéseket is

Általános kizárások

 • Külső olaj szivárgás, fagykár, baleseti kár
 • Tömlők, tömítések és forrasztások, tömítő és kenőanyagok mint, olaj, olajszűrő és fagyálló, kivéve, ha ezek cseréje elkerülhetetlen a Biztosított Alkatrész hibája miatt
 • Burkolatok és védőházak, kivéve, ha ezek cseréje elkerülhetetlen a Biztosított Alkatrész hibája miatt
 • Minden olyan egyéb alkatrész, ami nem került külön említésre, a normál karbantartás során felhasznált alkatrészek és mindennapi használat során elfogyó kopó és forgó alkatrészek cseréje

KÁRTÉRÍTÉSI LIMIT

Amennyiben káresemény történik a Biztosítási időszak alatt, úgy a Biztosító a Biztosítási Szerződésben meghatározott kártérítési limit erejéig fizet biztosítási szolgáltatást.
Amennyiben a Biztosított ÁFA visszatérítésre jogosult, úgy a biztosítási szolgáltatás összege ÁFA tartalom nélkül kerül kifizetésre.

KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK

Biztosítási időtartam
A Biztosítási időtartam a Biztosítási Kötvényen feltüntetett kezdeti dátummal indul és a Biztosítási Kötvényen feltüntetett biztosítási időtartam végét jelentő dátummal szűnik meg.

Biztosítási szerződés megszűnése
Az Általános Feltételek 5. pontjában meghatározott rendelkezéseken túl, a Biztosítási Szerződés abban az esetben is megszűnik, ha a biztosított Gépjármű eléri a Biztosítási Kötvényen feltűntetett maximális futásteljesítményt.

Gépjármű karbantartása
A Biztosított köteles a Gépjármű gyártója által előírt karbantartási utasításokat messzemenőleg figyelembe venni, s aszerint rendszeresen karbantartani a biztosított Gépjárművet. A Gépjármű gyártója által kötelezően előírt mindennemű karbantartást kizárólag a Gépjárművet értékesítő kereskedés műhelye, vagy egy másik Feljogosított szerelő végezheti el. A gyártó által meghatározott kötelező karbantartás ütemezésétől, valamint a szervizintervallumtól való eltérés nem haladhatja meg a 800 km-t, vagy a 4 hetet. Káresemény esetén, minden esetben a Gépjármű javításáról részletes ÁFA-s számlát kell benyújtani, amelyen minden szerviz elem és a javítás során felhasznált alkatrész fel van tüntetve. Az Általános Feltételek 6.1.s. pontja értelmében, a gyártó által előírt szervizintervallum be nem tartása káresemény bekövetkezte esetén feljogosítja a Biztosítót a biztosítási szolgáltatás fizetésének elutasítására.

Területi hatály
A Biztosítás fedezetet nyújt a Magyarországon és ideiglenes külföldi tartózkodás esetén az Európa országaiban kivéve Oroszországban bekövetkezett, a Biztosítási Szerződésben meghatározott Biztosítási Eseményekre. Amennyiben az ideiglenes külföldi tartózkodás esetén a meghibásodás jellege megköveteli az azonnali javítást, úgy a Biztosító kötelezettsége a Magyarországon elfogadott, Feljogosított szerelők alkatrész áraival és munkaóradíjaival kalkulált szolgáltatási összeg kifizetésére terjed ki.

VÁLASZTHATÓ KITERJESZTETT FEDEZET

Kiegészítő biztosítási díj ellenében, amennyiben az a Biztosítási Szerződésben fel van tüntetve, a Szerződő kiterjesztheti a biztosítás hatályát az alábbi választható következő kiegészítő valamelyikére, vagy mindegyikére:

 1. Csere autó költségtérítés: amennyiben a biztosítás fedezete alatt álló meghibásodás javítási ideje meghaladja a 24 órát, a Biztosító megtéríti a Biztosított részére a Biztosított által bérelt csere autó költségét. A kiterjesztett fedezet nem vonatkozik a következőkre: üzemanyag, kötbér, sérüléssel kapcsolatos büntetések és bármilyen opcionális eszközökért - mint például biztosítás, navigációs rendszer, stb. - felszámított további díj. A csereautó bérlet időtartamának elfogadható arányban kell állnia a meghibásodás elhárításához szükséges munkaidővel, amely idő magába foglalhatja a szükséges alkatrészek késedelmes szállításából adódó időtöbbletet is. A Biztosító csak hivatalos, engedéllyel rendelkező bérautós cég által kiállított ÁFA-s számla alapján fizeti a csereautó bérlés költségét, aminek napi térítési összege nem haladhatja meg a 15.000 Ft-ot és nem lehet hosszabb maximum 7 napnál. Annak érdekében, hogy a Biztosított jogosult legyen bérautó költségtérítésre, a Biztosítottnak minden esetben telefonon előre kell jeleznie a Vezérügynök részére ezen irányú szándékát és meg kell várnia annak hozzájárulását a bérleti szerződés aláírásához.
 2. CNG / LPG alkatrészek: A Biztosító a következő CNG / LPG alkatrészek javításával vagy cseréjével járó költségeket téríti meg (még akkor is, ha a gyártó már nem gyártja az alkatrészeket), ha a biztosítási időszak alatt hirtelen és előre nem látható hiba következik be:
  • Gáz befecskendező vezérlőegység, üzemanyag kapcsoló szelep, szabályozó / párologtató / reduktor, többfunkciós szelep, érzékelők, szelepek, mágnes szelepek.
  Kizárások:
  • Nyomástartó edények, tömlők, gázszűrők, befecskendező szelepek, a CNG / LPG alkatrészek helytelen szerelése és a gyártó garanciális ideje alatt fellépő hibák.

KÁRRENDEZÉS

Amennyiben kárbejelentésre kerül sor, az itt meghatározott eljárást szükséges követni. A jelen szabályzatban foglaltaktól történő eltérés a kártérítés elutasítását vagy a kártérítés összegének csökkentését vonhatja maga után. A Biztosított köteles a kárigényét a valóságnak megfelelően előadni, és megküldeni minden szükséges dokumentumot, amelyek alapján megállapítható, hogy olyan jellegű meghibásodás történt-e, amelyre a jelen biztosítási fedezet kiterjed.

ELSŐ LÉPÉS: A KÁRESEMÉNY VEZÉRÜGYNÖKNEK TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSE

A Biztosított (vagy a Biztosított nevében a Feljogosított szerelő) köteles a káresemény megtörténtét telefonon bejelenteni a Vezérügynöknek még a javítás megkezdése előtt és meghibásodás keletkezését követő 7 napon belül. A Vezérügynöknek szüksége lesz a bejelentés rögzítéséhez a biztosítási Kötvényszámra és a meghibásodáskori kilométeróra állásra.

MÁSODIK LÉPÉS: A GÉPJÁRMŰ FELJOGOSÍTOTT SZERELŐHÖZ TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSA

Ha a biztosított Gépjármű a meghibásodás következtében mozgásképtelenné válik, a Biztosított elszállíttathatja azt a legközelebbi Feljogosított szerelőhöz. Amennyiben a biztosított Gépjármű meghibásodása Biztosítási Eseménynek minősül, úgy a Biztosító megtéríti a Biztosított számára a meghibásodott Gépjármű vontatásának költségét maximálisan 50 000 Ft erejéig, amely összeg a biztosítási szolgáltatás részét képezi. Amennyiben a biztosított Gépjármű Feljogosított szerelőhöz történő átvizsgálását követően megállapításra kerül, hogy a meghibásodás nem tartozik a biztosítási fedezet hatálya alá, a felmerült vontatási költségek a Biztosítottat terhelik. Amennyiben a meghibásodás ellenére a biztosított Gépjármű mozgásképes marad, a Biztosítottnak kell azt a felhatalmazott szerelőhöz bevinnie a káresemény Vezérügynöknek történt bejelentését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül.

HARMADIK LÉPÉS: MEGHIBÁSODOTT GÉPJÁRMŰ BEVIZSGÁLÁSA, JAVÍTÁS JÓVÁHAGYÁSA

FONTOS: a biztosított Gépjárművön semmilyen javítási munkálat nem kezdhető meg a Vezérügynök egyértelmű jóváhagyása nélkül. Azon munkálatok költségei, amelyek a Vezérügynök jóváhagyása előtt kezdődtek meg, vagy fejeződtek be, a Biztosított által viselendőek és automatikusan elutasítási oknak minősülnek. Meghibásodás esetén csak a Vezérügynök hozzájárulásával kezdhetők meg a hiba feltárására irányuló munkálatok, abban az esetben is, ha az alkatrészek szétszerelése arra irányul, hogy meghatározzák, hogy a meghibásodás a biztosítási fedezet alá esik, vagy a biztosítási szolgáltatás összegének megállapítását szolgálja. Amennyiben a Vezérügynök által jóváhagyott hibafeltárási folyamat eredményeként megállapításra kerül, hogy a meghibásodás a biztosítási fedezet alá tartozik, úgy a szétszerelés költsége a Biztosítót terheli, aki ezt a költséget a biztosítási szolgáltatás maximálisan kifizetendő összegébe beszámolja. Amennyiben viszont a hibafeltárási folyamat során az kerül megállapításra, hogy a meghibásodás nem tartozik a biztosítás fedezete alá, úgy a szétszerelés költségét a Biztosított köteles fizetni. Amennyiben a javítási költségek (beleértve a szétszerelést és szakértői vélemény kikérését) túllépik a Biztosító Biztosítási Szerződésben vállalt kártérítési limitjét, úgy a javítási költségek Biztosító által nem térítendő részét a Feljogosított szerelő részére Biztosítottnak kell megtérítenie. A Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy – saját költségére – szakértői véleményt kérjen a meghibásodott Gépjárműről, vagy annak meghibásodásáról.

NEGYEDIK LÉPÉS: A BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZEGÉNEK KIFIZETÉSE

A Biztosító rendszerint a javítási költségtérítést közvetlenül a Feljogosított szerelő részére fizeti meg. Amennyiben ez az eljárás valamilyen okból nem megoldható, a Biztosított köteles benyújtani a Biztosító felé a javítás összegéről kiállított és a Vezérügynök engedélyezési számával ellátott ÁFA-s számla eredeti példányát. Ebben az esetben a biztosítási szolgáltatás összege a számla Biztosítóhoz való beérkezését követően 15 napon belül kifizetésre kerül a Biztosított részére. Amennyiben a Biztosítási Szerződés önrészt is tartalmaz, úgy annak összegét Biztosított köteles közvetlenül a Feljogosított szerelő részére megfizetni.